Informacja dot. nowego okresu zasiłkowego 2018/2019

Ośrodek Pomocy Społecznej w Urzędowie przypomina o możliwości składania wniosków na nowy okres zasiłkowy (dotyczy osób które jeszcze nie złożyły wniosków w okresie od 01 lipca 2018 r. do chwili obecnej) na poniższe świadczenia:

  • świadczenia wychowawczego „500 plus” – nowy okres zasiłkowy od 01.10.2018 r. do 30.09.2019 r.
  • świadczenia „Dobry Start 300” (bezdochodowe, jednorazowe świadczenie na rozpoczęcie roku szkolnego 2018/2019) – termin składania do 30.11.2018 r.
  • świadczeń rodzinnych tj. zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami i specjalnego zasiłku opiekuńczego – nowy okres zasiłkowy od 01.11.2018 r. do 31.10.2019 r.
  • świadczeń z funduszu alimentacyjnego – nowy okres zasiłkowy od 01.10.2018 r. do 30.09.2019 r.

Wnioski mogą być składane w formie papierowej lub elektronicznej za pomocą:

Ponadto informujemy, iż rokiem bazowym dla wyliczenia dochodu stanowiącego podstawę do ustalenia prawa do w/w świadczeń jest rok 2017.
Oświadczenie o dochodach innych niż podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych należy dołączyć:

  • w przypadku rolników – oświadczenie o wielkości gospodarstwa rolnego;
  • w przypadku osoby samotnie wychowującej dziecko – dokumenty dotyczące zasądzonych alimentów;
  • w przypadku cudzoziemców – określone zezwolenia na pobyt i pracę w Polsce.

Do dochodu wlicza się alimenty od drugiego rodzica, a także z Funduszu Alimentacyjnego.

Przy świadczeniu stosuje się uzyski i utraty, dlatego ważnym jest informowanie ośrodka o zmianach w dochodach m.in. o podjęciu lub utracie pracy.

Dochody wnioskodawców podlegające opodatkowaniu są poddawane weryfikacji w systemach informatycznych Ministerstwa Finansów, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.

Dochody niepodlegające opodatkowaniu przyjmowane są na oświadczenie wnioskodawcy.

Dochód z gospodarstwa rolnego wyliczany jest na podstawie rozporządzenia Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 21.09.2018 r. i wynosi rocznie 3399 zł z hektara przeliczeniowego. Kwota ta wzrosła w stosunku do poprzedniego okresu zasiłkowego o kwotę 822 zł z hektara przeliczeniowego rocznie.

Kryteria dochodowe obecnie obowiązujące

  • Świadczenie wychowawczego: Na pierwsze lub jedyne dziecko rodzice otrzymają świadczenie po spełnieniu kryterium dochodowe: 800 zł netto na osobę w rodzinie lub 1.200 zł jeśli w rodzinie jest wychowywane dziecko niepełnosprawne;
  • Świadczenia rodzinne: 674 zł netto na osobę w rodzinie lub 764 zł jeśli członkiem rodziny jest dziecko niepełnosprawne;
  • Fundusz Alimentacyjny: 725 zł netto na osobę w rodzinie.

Z uwagi na rolniczy charakter gminy w nowym okresie zasiłkowych wzrosła liczba wniosków rozpatrzonych odmownie.

Font Resize
Zmień kontrast