Specjalistyczne wsparcie dla rodzin z terenu gminy Urzędów

Biorąc pod uwagę obowiązek realizacji zadań wynikających z ustawy o pomocy społecznej: „rozwijanie nowych form pomocy społecznej i samopomocy w ramach zidentyfikowanych potrzeb”, Ośrodek Pomocy Społecznej w Urzędowie zauważa konieczność realizacji szeregu działań na rzecz aktywizacji społecznej osób wykluczonych i rozwiązywania problemów społeczności lokalnej metodą projektu.
Z uwagi na powyższe Ośrodek przystąpił do realizacji projektu pn. ,,Mobilne specjalistyczne wsparcie rodziny“. Będzie on realizowany w okresie od 01.01.2019 r. do 31.12.2020 r. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Działanie 11.2 Usługi społeczne i zdrowotne, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Partnerem wiodącym projektu jest Fundacja Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich w Lublinie.
Głównym celem projektu jest wzrost dostępności do wysokiej jakości usług społecznych użyteczności publicznej dla mieszkańców gminy Urzędów. Do projektu zostanie wytypowanych 80 rodzin, którzy będą mogli korzystać nieodpłatnie z pomocy 9 specjalistów takich jak: mediator, psycholog, prawnik, psycholog dziecięcy, psychiatra środowiskowy, terapeuta rodzinny, specjalista ds. uzależnień, specjalista ds. przemocy, specjalista ds. obywatelskich. W 2019 roku Ośrodek planuje zrealizować ponad 900 godzin wysokiej jakości usług uzupełniających i wspierających rolę rodziny, również o charakterze profilaktycznym.
Ośrodek Pomocy Społecznej w Urzędowie zaprasza osoby/rodziny zainteresowane bezpłatnym poradnictwem o zgłaszanie się do siedziby Ośrodka ul. Rynek 12, tel. 81 8225209.