Nowy okres świadczeniowy w programie Rodzina 500+

Komu przysługuje świadczenie?

Świadczenie przysługuje na każde dziecko, które nie ukończyło 18 lat. Nie ma znaczenia sytuacja finansowa rodziny. Aby otrzymać wsparcie trzeba złożyć wniosek.

Wniosek online

Wniosek złóż w gminie, w której mieszkasz. Od 1 lutego możesz to zrobić w prosty sposób przez internet. Dostępne są 3 kanały:
• strona empatia.mrips.gov.pl
• bankowość elektroniczna
• platforma PUE ZUS

Wniosek w urzędzie

Od 1 kwietnia wniosek możesz złożyć także osobiście w urzędzie lub za pośrednictwem poczty.

Kiedy otrzymam świadczenie?

Aby otrzymać świadczenie na nowy okres świadczeniowy – tj. od 1 czerwca 2021, złóż wniosek w lutym, marcu, kwietniu, maju lub czerwcu. Jeśli wniosek złożysz po tym terminie, to świadczenie przysługiwać będzie od miesiąca, w którym złożyłeś wniosek. Uwaga: złożenie wniosku do końca kwietnia to gwarancja ciągłości wypłaty świadczenia wychowawczego.

Jak otrzymam pieniądze?

Świadczenie otrzymasz w sposób dogodny dla siebie, czyli przelewem na konto lub gotówką.

Nowy okres świadczeniowy w programie Rodzina 500+

Bez kryterium dochodowego.

Świadczenie przysługuje na każde dziecko, które nie ukończyło
18 lat, bez względu na dochód rodziny.

Uproszczona procedura.

Urząd nie wydaje już decyzji administracyjnej, jedynie informację.

Konieczne złożenie wniosku.

Nowy okres świadczeniowy Rodzina 500+ trwa od 1 czerwca 2021 r.
aż do 31 maja 2022 r. Od 2021 roku rodzice co roku muszą składać
wniosek.

Dłuższy czas na złożenie wniosku.

Rodzice mają aż 3 miesiące od urodzenia dziecka na złożenie
wniosku. Świadczenie 500+ otrzymają z wyrównaniem od dnia
narodzin dziecka.

Świadczenie dla drugiego rodzica.

W przypadku śmierci rodzica, któremu Rodzina 500+ było
przyznane, drugi rodzic może mieć prawo do tego świadczenia.
Trzeba złożyć wniosek w ciągu trzech miesięcy od dnia śmierci
drugiego rodzica.

Dodatkowe wsparcie dla dzieci w placówkach.

Wsparcie w wysokości 500 zł otrzymują także rodziny zastępcze
i rodzinne domy dziecka oraz placówki opiekuńczo-wychowawcze
typu rodzinnego na podstawie ustawy o wspieraniu rodziny
i systemie pieczy zastępczej,a także placówki opiekuńczo-wychowawcze
typu socjalizacyjnego, interwencyjnego i specjalistyczno-
terapeutycznego, regionalne placówki opiekuńczo-
-terapeutyczne oraz interwencyjne ośrodki preadopcyjne.
W określonych przypadkach świadczenie wychowawcze przysługuje
także dyrektorom domów pomocy społecznej.