Rozpoczęcie realizacji projektu pn. „Droga do zatrudnienia” nr RPLU.11.01.00-06-0060/20

Informacja umieszczona na prośbę realizatora projektu.

“Z dniem 01.01.2021r. firma Viamed s.c. Jerzy Wieczorek Joanna Mirowska-Wieczorek PRO SELF rozpoczęła realizację projektu pn. „Droga do zatrudnienia” nr RPLU.11.01.00-06-0060/20, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś 11: WŁĄCZENIE SPOŁECZNE, Działanie 11.1: „Aktywne włączenie”, Priorytet inwestycyjny 9i „Aktywne włączenie, w tym z myślą o promowaniu równych szans oraz aktywnego uczestnictwa i zwiększaniu szans na zatrudnienie”. W związku z realizacją ww. projektu informujemy o rekrutacji do naszego projektu.

Projekt skierowany jest do 42 osób z niepełnosprawnościami i/lub z zaburzeniami psychicznymi, powyżej 18 roku życia, wykluczonych (w tym dotkniętych ubóstwem) lub zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym zamieszkujących na obszarze województwa lubelskiego.

Do projektu poszukujemy:

 • osób pozostających bez zatrudnienia,
 • osób z niepełnosprawnościami i/lub z zaburzeniami psychicznymi,
 • osób zamieszkujących w rozumieniu przepisów KC na terenie województwa lubelskiego,
 • osób wykluczonych lub zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym,
 • osób zdolnych i gotowych do uczestnictwa w oferowanym wsparciu, w tym 3-miesięcznych stażach zawodowych oraz zdolnych i gotowych do podjęcia zatrudnienia w min. połowie wymiaru czasu pracy.

Zapraszamy do udziału wszystkie osoby spełniające powyższe kryteria, priorytetowo będą traktowane m.in. kobiety, osoby korzystające z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020; osoby o niskich kwalifikacjach (tj. posiadające wykształcenie na poziomie do ISCED 3 włącznie-poziom szkoły średniej lub zasadniczej szkoły zawodowej), osoby zamieszkujące obszary wiejskie, obszary objęte programem rewitalizacji, osoby nieposiadające stażu pracy, osoby doświadczające wielokrotnego wykluczenia społecznego, osoby ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, niepełnosprawnością intelektualną, z niepełnosprawnościami sprzężonymi lub zaburzeniami psychicznymi oraz z całościowymi zaburzeniami rozwojowymi.

W ramach projektu oferujemy następujące formy wsparcia:

 • Diagnoza potrzeb z utworzeniem Indywidualnej Ścieżki Reintegracji
 • Life coaching
 • Poradnictwo prawne
 • Doradztwo zawodowe
 • Trening kompetencji kluczowych interpersonalnych i psychospołecznych
 • Warsztaty zarządzanie budżetem
 • Warsztaty aktywne techniki poszukiwania pracy
 • Specjalistyczne poradnictwo psychologiczne
 • Pomoc specjalisty
 • Pośrednictwo pracy
 • Szkolenia zawodowe 108h
 • Staż zawodowy (3 miesiące)

Dodatkowo informujemy, że zakres wsparcia w ramach projektu dla osób/rodzin zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym nie będzie powielał działań, które dana osoba lub rodzina otrzymała/otrzymuje z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 w ramach działań towarzyszących, o których mowa w PO PŻ.

Rekrutacja jest otwarta, prowadzona na terenie województwa lubelskiego w trybie ciągłym do 31.03.2021r. lub do momentu zrekrutowania grupy docelowej projektu.

Prosimy Państwa o wsparcie i informowanie podopiecznych i klientów pomocy o naszej ofercie projektowej. Dla niektórych osób może to być atrakcyjna oferta i alternatywa wobec braku pracy zawodowej. Zapewniamy pomoc specjalistów, warsztaty grupowe, stypendium szkoleniowe i stażowe. Osoby biorące udział w projekcie będą miały możliwość nabycia kwalifikacji/kompetencji zawodowych oraz możliwość realizacji 3-miesięcznego stażu zawodowego, a co za tym idzie możliwość wejścia lub powrót na rynek pracy. Być może takie kompleksowe wsparcie pozwoli osobom na skuteczną aktywizację społeczną – zawodową. Liczymy na Państwa przychylność w tej sprawie. Zachęcamy Państwa do kontaktu i przekazywanie danych kontaktowych potencjalnym osobom zainteresowanym. Chętnie udzielimy niezbędnych informacji i wyjaśnimy wątpliwości tel. 572 874 113 lub 81 746 69 41.


Z poważaniem,
Beata Emeryk
Koordynator projektu”

Załączniki: