Program „Czyste Powietrze” – wydawanie zaświadczeń o dochodach

Ośrodek Pomocy Społecznej w Urzędowie wydaje zaświadczenia o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego na potrzeby Programu „Czyste Powietrze” 2.0.

Ważne: wydanie zaświadczenia następuje na żądanie osoby fizycznej!

Zaświadczenie nie podlega opłacie skarbowej na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej.

Osoba fizyczna, która zamierza złożyć wniosek o przyznanie podwyższonego poziomu dofinansowania do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach Części 2.0 programu „Czyste Powietrze” do dnia złożenia wniosku powinna uzyskać od wójta, burmistrza lub prezydenta miasta (zgodnie z miejscem jej zamieszkania) zaświadczenie o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka jej gospodarstwa domowego.

Do ustalania wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu, stosuje się przepisy ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych.

Gospodarstwo domowe tworzą:

  1. osoba fizyczna samotnie zamieszkująca i gospodarująca (gospodarstwo domowe jednoosobowe), albo
  2. osoba fizyczna oraz osoby z nią spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie z nią zamieszkujące i gospodarujące (gospodarstwo domowe wieloosobowe).

Wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu ustalana jest na podstawie dochodów osiągniętych w:

  1. przedostatnim roku kalendarzowym poprzedzającym rok, w którym złożono żądanie wydania zaświadczenia – w przypadku żądania złożonego w okresie od dnia 1 stycznia do dnia 31 lipca danego roku;
  2. ostatnim roku kalendarzowym poprzedzającym rok, w którym złożono żądanie wydania zaświadczenia – w przypadku żądania złożonego w okresie od dnia 1 sierpnia do dnia 31 grudnia danego roku.

Do ustalenia wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu z gospodarstwa rolnego przyjmuje się przelicznik ogłoszony w drodze obwieszczenia przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, które publikowane jest nie później niż do dnia 23 września każdego roku. W związku z tym, w okresie od 1 sierpnia do dnia publikacji obwieszczenia Prezesa GUS nie będzie możliwości wydania zaświadczeń o dochodach, jeżeli członek gospodarstwa domowego uzyskuje dochody z gospodarstwa rolnego.

Program „Czyste Powietrze” 2.0 przygotowany dla osób o niższych dochodach.
Celem programu
jest ograniczenie emisji do atmosfery szkodliwych substancji, które powstają na skutek ogrzewania domów jednorodzinnych słabej jakości paliwem w przestarzałych domowych piecach. Narzędziem w osiągnięciu celu jest dofinansowanie przedsięwzięć, na których program się skupia:

  • wymiana pieców i kotłów na paliwo stałe,
  • termomodernizacja budynków jednorodzinnych by efektywnie zarządzać energią
  • (demontaż oraz zakup i montaż nowej instalacji centralnego ogrzewania lub cwu, w tym kolektorów słonecznych),
  • zakup i montaż mikroinstalacji fotowoltaicznej,
  • zakup i montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła,
  • zakup i montaż ocieplenia przegród budowlanych, okien, drzwi zewnętrznych, drzwi/bram garażowych (zawiera również demontaż).

Więcej informacji na temat programu „Czyste Powietrze” można uzyskać pod adresem:

Ogólnopolska infolinia Programu Czyste Powietrze: tel. 22 340 40 80 (pn.-pt, 8.00-16.00)

infolinia Lublin Programu Czyste Powietrze: tel. 81 561 21 61

kontakt e-mail: czystepowietrze@wfos.lublin.pl

strona internetowa Funduszu: www.wfos.lublin.pl

Portal Beneficjenta – Program Czyste Powietrze: https://portal.wfos.lublin.pl/

http://czystepowietrze.gov.pl/wez-dofinansowanie/