Rekrutacja uczestników do projektu „Włączamy aktywnych w gminie Urzędów”

Włączamy aktywnych w gminie Urzędów - logotypy

Ośrodek Pomocy Społecznej w Urzędowie w partnerstwie z Fundacja Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich ogłaszają rekrutację uczestników do I edycji projektu pt.: „Włączamy aktywnych w gminie Urzędów”, nr projektu: RPLU.11.01.00­-06­-0061/20 realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa 11 Włączenie społeczne Działanie 11.1 Aktywne włączenie.

Projekt jest realizowany na terenie gminy Urzędów w okresie: 01.03.2021r. do 31.08.2022r.


Uczestnikami projektu będzie 36 osób (I edycja 18 osób, II edycja 18 osób) zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, zamieszkałych na terenie gminy Urzędów. Będą to osoby korzystające ze wsparcia OPS w Urzędowie.


W ramach projektu można skorzystać z następujących form wsparcia (dla każdej edycji):

Ponadto w ramach projektu Uczestnicy Projektu otrzymują:

 • warsztaty motywacyjne w zakresie zmiany postaw i zachowań – 2 grupy po 9 osób (36 godzin na grupę: 6 dni x 6 godzin);
 • warsztaty w zakresie planowania i gospodarowania budżetem domowym – 2 grupy po 9 osób (36 godzin na grupę: 6 dni x 6 godzin);
 • warsztaty edukacyjne „Profilaktyka współczesnych chorób” – 2 grupy po 9 osób (36 godzin na grupę: 6 dni x 6 godzin);
 • artterapia – 2 grupy po 9 osób (36 godzin na grupę: 6 dni x 6 godzin); poradnictwo zawodowe indywidualne w tym opracowanie Indywidualnego Planu Działania (średnio 6 godzin na uczestnika);
 • szkolenie / kurs zawodowy dobrane indywidualnie na podstawie diagnozy i Indywidualnego Planu Działania (średnio 120 h na uczestnika);
 • egzamin kwalifikacyjny / certyfikacyjny po szkoleniu/ kursie zawodowym;
 • stypendia szkoleniowe w ramach szkoleń / kursów zawodowych dla każdego uczestnika;
 • stypendium stażowe w ramach czteromiesięcznych staży zawodowych dla każdego uczestnika;
 • pracę socjalną na rzecz wszystkich uczestników, mającą na celu pomoc osobom i rodzinom we wzmacnianiu lub odzyskiwaniu zdolności do funkcjonowania w społeczeństwie poprzez pełnienie odpowiednich ról społecznych oraz tworzenie warunków sprzyjających temu celowi;
 • wsparcie finansowe w postaci zasiłków okresowych, celowych i celowych specjalnych z pomocy społecznej.

Ponadto w ramach projektu Uczestnicy Projektu otrzymują:

 • ciepły posiłek podczas:
  • warsztatów motywacyjnych w zakresie zmiany postaw i zachowań;
  • warsztatów w zakresie planowania i gospodarowania budżetem domowym;
  • warsztatów edukacyjnych „Profilaktyka współczesnych chorób”;
 • materiały szkoleniowe na warsztaty grupowe;
 • ubezpieczenie NNW stażystów;
 • badania lekarskie dla osób kierowanych na staż zawodowy;
 • materiały na zajęcia z artterapii.

Szczegółowe kryteria rekrutacji określone są w Regulaminie rekrutacji dostępnym w Ośrodku Pomocy Społecznej w Urzędowie oraz na stronie internetowej projektu: http://wlaczamy.opsurzedow.pl

Rekrutacja trwa do 5 maja 2021r. (dotyczy I edycji)

Dokumenty rekrutacyjne należy złożyć w Ośrodku Pomocy Społecznej w Urzędowie, ul. Rynek 12, 23-250 Urzędów.
Informacje o rekrutacji można uzyskać pod numerem telefonu: 81 82 25 209

Udział w projekcie jest bezpłatny.

Regulamin i załączniki rekrutacyjne:

 • regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie (pdf) (doc);
 • deklaracja uczestnictwa w projekcie (pdf) (doc) ;
 • formularz rekrutacyjny (pdf) (doc);
 • oświadczenie uczestnika projektu (pdf) (doc);
 • procedura bezpieczeństwa w okresie epidemii SARS-CoV-2 (pdf) (doc).