Środowisko lokalne motorem rozwoju usług społecznych

INFORMACJE O PROJEKCIE

Ośrodek Pomocy Społecznej w Urzędowie w partnerstwie z Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Lublinie, Fundacją Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich w Lublinie, Gminą Krzywda, Gminą Gościeradów, Gminą Stanin rozpoczął realizację projektu pn. „Środowisko lokalne motorem rozwoju usług społecznych” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś priorytetowa 11 Włączenie społeczne, Działanie 11.2 Usługi społeczne i zdrowotne.

Projekt skierowany jest do osób z województwa lubelskiego z powiatu łukowskiego oraz kraśnickiego wykluczonych lub zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym, w tym m.in. osób starszych, osób z niepełnosprawnościami, osób niesamodzielnych potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu.

Całkowita wartość projektu: 2 087 917,20 zł

Okres realizacji projektu: 1 lipca 2021 r. – 30 czerwca 2023 r.

Cel projektu – Celem projektu jest wzrost dostępności wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych w gminach Stanin i Krzywda (powiat łukowski) oraz w gminach Urzędów i Gościeradów (powiat kraśnicki) dla osób wykluczonych lub zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym poprzez realizację zintegrowanych usług społecznych, rozwój środowiskowych form pomocy i samopomocy, w tym rozwój i upowszechnienie form wsparcia środowiskowego w miejscu zamieszkania oraz tworzenie warunków do opieki domowej, m.in. funkcjonowanie wypożyczalni sprzętu pielęgnacyjnego, rehabilitacyjnego i wspomagającego.

Projekt zakłada realizację usług świadczonych w społeczności lokalnej na terenie powiatu kraśnickiego i łukowskiego w tym:

  • poradnictwo psychologiczne, terapię, poradnictwo prawne oraz pracę socjalną
  • szkolenia dla opiekunów faktycznych w zakresie opieki i pielęgnacji osób zależnych
  • kompleksowe wsparcie dla opiekunów i asystentów osobistych, w tym zatrudnienie nowych opiekunów, szkolenia wzmacniające, rozwijające kompetencje już istniejącej kadry, szkolenia przygotowujące do zawodu
  • wsparcie uczestników projektu przez animatorów i mentorów pomoc w tworzeniu odpowiednich warunków opieki domowej poprzez utworzenie wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego.

Partnerzy Projektu:

  • Województwo Lubelskie – Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie
  • Fundacja Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich w Lublinie
  • Gmina Gościeradów
  • Gmina Urzędów
  • Gmina Krzywda
  • Gmina Stanin

Projekt „Środowisko lokalne motorem rozwoju usług społecznych” – Kontakt
Biuro Regionalne Projektu
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie
ul. Diamentowa 2 20 – 447 Lublin
Sekretariat: 81 529 76 50,
e-mail: rops@lubelskie.pl

Biuro Gminne Projektu

Ośrodek Pomocy Społecznej w Urzędowie
ul. Rynek 12, 23-250 Urzędów
tel: 81 82 25 209
e-mail: biuro@opsurzedow.pl

Wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego w Salominie (Gmina Gościeradów)

Salomin 121

23-275 Gościeradów

tel: (15)838-11-10

e-mail: senior@goscieradow.pl

Do pobrania:

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie

Regulamin bezpłatnych wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego