Informacja o składaniu wniosków o wypłatę dodatku osłonowego

Ośrodek Pomocy Społecznej w Urzędowie informuje, że został wyznaczony do realizacji zadania wynikającego z ustawy z dnia 17 grudnia 2021 roku o dodatku osłonowym.

Dodatek osłonowy przysługuje:

 • osobie w gospodarstwie domowym jednoosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu nie przekracza kwoty 2 100,00 zł;
 • osobie w gospodarstwie wieloosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu nie przekracza kwoty 1 500,00 zł na osobę.

Dodatek osłonowy przysługuje za okres od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r. i jest wypłacany w dwóch równych ratach w terminie do dnia 31 marca 2022 r. oraz do dnia 2 grudnia 2022 r.

W przypadku gdy osoba złoży wniosek o wypłatę dodatku osłonowego później niż na 2 miesiące przed upływem tych terminów, dodatek osłonowy jest wypłacany jednorazowo, niezwłocznie po przyznaniu tego dodatku.

Wysokość dodatku osłonowego:

 • 400 zł dla gospodarstwa domowego jednoosobowego;
 • 600 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 3 osób;
 • 850 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 do 5 osób;
 • 1 150 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 6 osób;

W przypadku  gdy wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu przekracza kwotę 2 100,00 zł lub 1500,00 zł na osobę, kwotę dodatku ustala się w wysokości różnicy między kwotą dodatku osłonowego, a kwotą, o którą został przekroczony przeciętny dochód.

W przypadku gdy wysokość dodatku osłonowego jest niższa niż 20 zł, dodatek osłonowy nie przysługuje.

Kwota dodatku osłonowego może być zwiększona w przypadku gdy, głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane węglem lub paliwami węglopochodnymi, wpisane do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (Dz. U. z 2021 r. poz. 554, 1162 i 1243)

Uwaga!

 • Osoby zainteresowane złożeniem wniosku proszone są w pierwszej kolejności o wykorzystanie w tym celu środków komunikacji elektronicznej (kwalifikowany podpis elektroniczny lub profil zaufany).
 • Istnieje również możliwość przesłania wniosku za pośrednictwem operatora pocztowego lub złożenia bezpośrednio w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Urzędowie w godzinach pracy urzędu.
 • Poniedziałek   7:30 – 15:30
 • Wtorek            8:00 – 16:00
 • Środa              7:30 – 15:30
 • Czwartek        7:30 – 15:30
 • Piątek              7:30 – 15:30

Anna Grzebulska

Kierownik OPS w Urzędowie

Załączniki: