Informacja o realizacji zadania pn. „OPIEKA 75+” na rok 2022

Gmina Urzędów otrzymała z Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej środki z Programu „Opieka 75+” na rok 2022 na świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób w wieku 75 lat i więcej.

Źródło finansowania:

Zadanie finansowane jest ze środków budżetu państwa w ramach dotacji celowej oraz środków własnych gminy.

Cel zadania:

Celem Programu „Opieka 75+” jest poprawa dostępności do usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych usług opiekuńczych, dla osób w wieku 75 lat i więcej, które są osobami samotnymi lub są osobami samotnie gospodarującymi, a także tych, które pozostają w rodzinie, spełniających warunki do udzielenia pomocy wskazane w ustawie o pomocy społecznej.

Przeznaczenie środków:

Środki finansowe z Programu mogą być przeznaczone na:

  1. dofinansowanie do usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób, którym przedmiotowe usługi były świadczone w ramach Programu i będą kontynuowane w roku 2022,
  2. dofinansowanie do usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób, którym w roku 2021 te usługi nie były świadczone (osoby nowe),
  3. dofinansowanie do zwiększenia liczby godzin usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób w wieku 75 lat i więcej.

Realizator zadania:

Ośrodek Pomocy Społecznej w Urzędowie

Środki finansowe, wysokość dofinansowania:

Całkowita wartość zadania: 132 911,44 zł, w tym:

  • dotacja celowa z budżetu państwa: 66 455 ,72 zł (50,00%)
  • środki własne gminy: 66 455 ,72 zł (50,00%)

Termin realizacji:

Termin rozpoczęcia realizacji zadania: 01.01.2022 r.
Termin zakończenia realizacji zadania: 31.12.2022 r.