Deklaracja dostępności 2022

Ośrodek Pomocy Społecznej w Urzędowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.
Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Ośrodka Pomocy Społecznej w Urzędowie.

Data publikacji strony internetowej: 18.08.2016

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 18.08.2016

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa Ośrodka Pomocy Społecznej w Urzędowie jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub włączeń wymienionych poniżej.

Zamieszczone na stronie aktualności w formie plików PDF oraz JPG mogą nie być dostępne cyfrowo w całości gdyż były skanowane lub też zostały przesłane przez podmiot zewnętrzny. Część z opublikowanych zdjęć nie posiada opisu alternatywnego, mają one charakter promocyjny i nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań. Nie wszystkie elementy nietekstowe, umieszczone na stronie internetowej, takie jak: zdjęcia, obrazki ozdobne, ikony, itp. posiadają szczegółowy opis.

Ułatwienia na stronie

Strona internetowa Ośrodka Pomocy Społecznej w Urzędowie posiada ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami:

  • zmiany wielkości liter na stronie,
  • możliwość zmiany koloru tła strony,
  • włączenie i wyłączenie podkreślania odsyłaczy (linków)
  • możliwość odwrócenia kolorów

Data sporządzenia deklaracji

Deklarację sporządzono dnia: 2022-03-28

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez pracownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Urzędowie.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest Mariusz Gozdalski, adres poczty elektronicznej dostepnosc@opsurzedow.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 81 8225209.
Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.
Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audio deskrypcji, itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą część strony internetowej lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

Procedura wnioskowo-skargowa

Uprzejmie Informujemy, że zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych każdy ma prawo wystąpić do podmiotu publicznego z żądaniem udostępnienia cyfrowego wskazanej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub ich elementów, ewentualnie zapewnienia dostępu alternatywnego, na warunkach określonych w ustawie. W przypadku odmowy wnoszący żądanie może złożyć skargę z zastosowaniem przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, a także powiadomić Rzecznika Praw Obywatelskich: www.rpo.gov.pl

Dostępność architektoniczna

Ośrodek Pomocy Społecznej w Urzędowie mieści się w budynku przy ulicy Rynek 12 na pierwszym piętrze, w którym odbywa się obsługa interesantów. Budynek jest przystosowany częściowo do obsługi osób niepełnosprawnych. Podjazd dla wózków znajduje się przy wejściu do budynku. Szerokość drzwi jest przystosowana do korzystania przez osoby poruszające się na wózkach inwalidzkich. Wewnątrz budynku jest winda dla osób niepełnosprawnych. Przy schodach zamontowane są barierki. Osoby niepełnosprawne, które chcą załatwić sprawę w Ośrodku Pomocy Społecznej mogą też zgłosić się telefonicznie do Ośrodka (tel. 818225209). Zostanie do nich skierowany pracownik właściwy dla danej sprawy. Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na piętrze budynku po prawej stronie przy wychodzeniu po schodach lub z windy.

Aplikacje mobilne:

Brak aplikacji.