STATUT

STATUT OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W URZĘDOWIE

Rozdział 1
Postanowienia ogólne

§ 1

Ośrodek Pomocy Społecznej w Urzędowie, zwany dalej „Ośrodkiem” prowadzi swoją
działalność w szczególności na podstawie:

1) ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015r. poz. 1515, z późn. zm),
2) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r., poz.885 z późn. zm.),
3) ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2014r., poz.1202),
4) ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej ( Dz. U. z 2015r., poz.163),
5) ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 2015r., poz. 332),
6) ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2015r., poz.114),
7) ustawy z dnia 7 września 2007r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2015r., poz. 859),
8) ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2015r., poz. 1390),
9) ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2015r., poz. 581),
10) ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (Dz. U. z 2014r., poz.567),
11) ustawy z dnia 19 sierpnia 1994r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. Nr z 2011r. Nr 231, poz.1375 z późn. zm.),
12) ustawy z dnia 5 grudnia 2014r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz.. U. z 2014r., poz. 1863),
13) uchwały Nr XII-36/90 Gminnej Rady Narodowej w Urzędowie z dnia 26 kwietnia 1990 roku w sprawie utworzenia Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Urzędowie.
14) niniejszego statutu.

§ 2

1. Ośrodek jest jednostką organizacyjną gminy nie posiadającą osobowości prawnej, działającą jako wyodrębniona jednostka budżetowa Gminy Urzędów.  
2. Ośrodek jest bezpośrednim realizatorem zadań określonych w przepisach obowiązującego prawa – głównie w ustawie o pomocy społecznej - zadań własnych gminy oraz zadań zleconych gminie przez administrację rządową. Dodatkowo zobowiązany jest do realizacji zadań wynikających z rozeznanych potrzeb Gminy, bądź z rządowych programów pomocy społecznej lub innych ustaw w tym z zakresu świadczeń rodzinnych, pomocy osobom uprawnionym do alimentów, przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej.
3. Bezpośredni, bieżący nadzór nad funkcjonowaniem Ośrodka sprawuje Burmistrz Urzędowa
4. Ośrodek używa pieczęci o treści: „Ośrodek Pomocy Społecznej w Urzędowie, 23-250 Urzędów, ul. Błażeja Dzikowskiego 1”. W pieczątce może być zamieszczony Regon, NIP, numer telefonu, numer faksu.

Rozdział 2
Zakres działania

§ 3

Ośrodek prowadzi wielokierunkową działalność mającą na celu zaspokajanie niezbędnych potrzeb życiowych osób i rodzin, umożliwienie im bytowania w warunkach odpowiadających godności człowieka, w miarę możliwości doprowadzenie do życiowego usamodzielnienia oraz ich integracji ze środowiskiem; ponadto podejmuje działania zapobiegające powstawaniu trudnych sytuacji życiowych rodzących zapotrzebowanie na pomoc społeczną.

§ 4

1. Działalność Ośrodka w zakresie pomocy społecznej polega na:
1) tworzeniu warunków organizacyjnych funkcjonowania pomocy społecznej w gminie z uwzględnieniem rozbudowy niezbędnej infrastruktury socjalnej i realizacji nowych form pomocy społecznej oraz samopomocy w ramach zidentyfikowanych potrzeb,
2) rozpoznawaniu potrzeb społecznych oraz poddawaniu analizie i ocenie zjawisk będących ich źródłem,
3) udzielaniu pomocy środowiskowej i instytucjonalnej osobom oraz rodzinom znajdującym się w trudnych warunkach życiowych z powodu ubóstwa, sieroctwa, bezdomności, bezrobocia,
niepełnosprawności, długotrwałej lub ciężkiej choroby, przemocy w rodzinie, potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności, bezradności w sprawach opiekuńczo - wychowawczych i w prowadzeniu gospodarstwa domowego – zwłaszcza w rodzinach niepełnych i wielodzietnych. Pomocy w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego, w przypadku występowania alkoholizmu lub narkomanii, zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej, klęski żywiołowej lub ekologicznej,
4) realizowaniu przewidzianych przepisami prawa świadczeń pieniężnych i rzeczowych,
5) prowadzeniu pracy socjalnej, rozumianej jako działalność zawodowa, mająca na celu pomoc osobom i rodzinom we wzmocnieniu lub odzyskiwaniu zdolności do funkcjonowania w społeczeństwie poprzez pełnienie odpowiednich ról społecznych oraz tworzenie warunków sprzyjających temu celowi,
6) współdziałaniu – na zasadzie partnerstwa z instytucjami, organizacjami społecznymi, Kościołami i związkami wyznaniowymi, fundacjami, stowarzyszeniami, pracodawcami oraz osobami fizycznymi i prawnymi,
7) opracowaniu i realizacji gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych ze szczególnym uwzględnieniem programów pomocy społecznej, profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i innych, których celem jest integracja osób i rodzin z grup szczególnego ryzyka,
 
2. Działania Ośrodka w ramach realizacji ustawy o świadczeniach rodzinnych dotyczą ustalania prawa, przyznawania i wypłacania świadczeń rodzinnych oraz opiekuńczych.
3. Zadania Ośrodka z zakresu wspierania rodziny, obejmują prowadzenie pracy z rodziną poprzez:
1) zapewnienie wsparcia asystenta rodziny,
2) pomoc prawna i psychologiczna,
3) opracowanie i realizacja gminnych programów wspierania rodziny.
4. Do zadań Ośrodka z zakresu ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie należy zapewnienie obsługi organizacyjno – technicznej zespołu interdyscyplinarnego oraz udziału swych przedstawicieli w pracach tego zespołu i grup roboczych przez niego tworzonych.
5. Do zadań Ośrodka należy wydawanie decyzji administracyjnych o prawie do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.
6. Ośrodek prowadzi postępowania administracyjne w przedmiocie przyznawania lub odmowy przyznania Karty Dużej Rodziny.

Rozdział 3
Gospodarka finansowa

§ 5

 1. Ośrodek prowadzi gospodarkę finansową według zasad określonych dla jednostek budżetowych w ustawie o finansach publicznych i dysponuje odrębnymi rachunkami bankowymi.
2. Działalność Ośrodka finansowana jest z:
1) środków własnych Gminy Urzędów
2) dotacji celowych otrzymywanych z budżetu państwa,
3) innych - określonych przez prawo źródeł - odpowiadających prowadzonej działalności.
3. Podstawą działalności jest roczny plan finansowy w ramach opracowanego układu wykonawczego budżetu przekazanego przez Burmistrza Urzędowa do dyspozycji Ośrodka.
4. Ośrodek uzyskuje dochody z tytułu odpłatności za świadczenie usług opiekuńczych oraz z innych tytułów określonych przepisami prawa, które każdorazowo odprowadza na rachunek dochodów Gminy Urzędów

§ 6

Rada Miejska w Urzędowie  i Burmistrz Urzędowa mogą dokonywać zmian w planach finansowych Ośrodka w ciągu roku budżetowego w ramach uprawnień określonych odrębnymi przepisami.

Rozdział 4
Organizacja Ośrodka

§ 7

1. Ośrodkiem kieruje, reprezentuje na zewnątrz i odpowiada za jego działalność Kierownik.
2. Kierownika Ośrodka zatrudnia i zwalnia Burmistrz Urzędowa.

§ 8

1. Kierownik Ośrodka wraz z nawiązaniem stosunku pracy otrzymuje pełny zakres swoich kompetencji.
2. Kierownik Ośrodka składa Radzie Miejskiej w Urzędowie corocznie sprawozdanie z działalności Ośrodka oraz przedstawia potrzeby w tym zakresie.

§ 9

 1. Kierownik jest przełożonym wszystkich pracowników Ośrodka.
2. Pracownicy Ośrodka posiadają status pracowników samorządowych.
3. Umowy o pracę z pracownikami Ośrodka zawiera i rozwiązuje Kierownik Ośrodka.
4. Kierownik ustala zakresy czynności dla poszczególnych pracowników Ośrodka.

§ 10

 Obsługę finansowo – księgową i administracyjno – biurową Ośrodek prowadzi samodzielnie.

§ 11

Strukturę organizacyjną Ośrodka tworzą, w szczególności:
1) kierownik Ośrodka,
2) główny księgowy,
3) pracownik socjalny,
4) inspektor ds. świadczeń rodzinnych,
5) inspektor ds. Funduszu Alimentacyjnego,
6) opiekunka środowiskowa,
7) asystent rodziny,
8) pomoc administracyjna,
9) informatyk.

§ 12

Szczegółowy zakres uprawnień, obowiązków i odpowiedzialności poszczególnych pracowników określa regulamin organizacyjny ustalony przez Kierownika Ośrodka.

Postanowienia końcowe

§ 13

Zmiany niniejszego statutu mogą być dokonywane w trybie właściwym dla jego uchwalenia.

Urzędów, dn. 01.02.2016 r.

Urząd Miejski
 w Urzędowie