Informacja Ministra Rodziny i Polityki Społecznej dotycząca naboru wniosków w ramach Instrumentu Wspierania Projektów na rok 2021 (Project Support Facility).

Warszawa, /zgodnie ze znacznikiem czasu/.

MINISTER
Rodziny i Polityki Społecznej

DSR-1.6100.83.2020.MS

Szanowni Państwo!
Pani/Pan Wojewoda

W związku z informacją Sekretariatu Rady Państw Morza Bałtyckiego o planowanym naborze wniosków w ramach Instrumentu Wspierania Projektów na rok 2021 (Project Support Facility), zwracam się z uprzejmą prośbą o rozpowszechnienie niniejszej informacji wśród podmiotów, które w Państwa ocenie mogłyby być zainteresowane aplikowaniem o środki z Project Support Facility w 2021 r.

Rada Państw Morza Bałtyckiego ze względu na aktualne wyzwania związane z sytuacją epidemiczną w regionie Morza Bałtyckiego, jako priorytet Project Support Facility w edycji 2021 wskazała wsparcie innowacyjnych rozwiązań wzmacniających odporność regionu poprzez promocję inkluzyjności i ochrony grup społecznych szczególnie narażonych na negatywne skutki epidemii koronawirusa.

Wnioskodawcami mogą być m.in. osoby fizyczne, grupy, organizacje, instytucje, stowarzyszenia i przedsiębiorstwa, w tym po loty niepubliczne, jak również członkowie Grup Eksperckich Rady Państw Morza Bałtyckiego i podmioty współpracujące z tą organizacją.

Warunkiem ubiegania się o środki z Project Support Facility jest włączenie w projekt minimum dwóch — oprócz Polski — partnerów spośród państw członkowskich Rady Państw Morza Bałtyckiego. Zgłaszane projekty mogą dotyczyć każdego z trzech długofalowych priorytetów Rady Państw Morza Bałtyckiego:

  • tożsamości regionalnej,
  • zrównoważonego i dobrze prosperującego regionu,
  • bezpiecznego i stabilnego regionu.

Nabór wniosków do Project Support Facility w edycji 2021 zostanie przeprowadzony w terminie 15 lutego – 31 marca 2021 r. Bliższe informacje nt. warunków aplikowania znajdują się na stronie internetowej Rady Państw Morza Bałtyckiego: https://www.cbss.org/psf/.

Mając na celu możliwie najpełniejsze uczestnictwo instytucji polskich w projektach i korzystanie ze środków Rady Państw Morza Bałtyckiego, uprzejmie proszę o przekazanie powyższych informacji oraz zachęcenie podmiotów i instytucji działających na terenie Państwa województwa, zwłaszcza w obszarze praw dziecka, do zgłaszania projektów w ramach edycji Project Support Facility na rok 2021. Aplikacje wraz z wymaganymi dokumentami należy we wskazanym terminie przesyłać na adres : jekaterina.popova@cbss.org. Jednocześnie uprzejmie proszę o przekazanie informacji o zgłoszeniu projektów na adres Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej.

Z poważaniem
z up. Ministra Rodziny i Polityki Społecznej
Barbara Socha
Podsekretarz Stanu

/-podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym/

Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa e-mail: info@mrips.gov.pl, tel. 222-500-108

Załączniki: