Kategoria: Projekty Unijne

Rekrutacja uczestników do projektu „Włączamy aktywnych w gminie Urzędów”

Ośrodek Pomocy Społecznej w Urzędowie w partnerstwie z Fundacja Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich ogłaszają rekrutację uczestników do I edycji projektu pt.: „Włączamy aktywnych w gminie Urzędów”, nr projektu: RPLU.11.01.00­-06­-0061/20 realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego...

Projekt partnerski pn. „Mobilne specjalistyczne wsparcie rodziny”

Ośrodek Pomocy Społecznej w Urzędowie wspólnie z Fundacją Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich w Lublinie realizuje projekt pn. „Mobilne specjalistyczne wsparcie rodziny”, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 współfinansowany przez Unię Europejską ze...

Informacja o projekcie „AKTYWNI NA RYNKU PRACY”

Ośrodek Pomocy Społecznej w Urzędowie w partnerstwie z Fundacją „Liderzy Sukcesu” rozpoczął realizację projektu pn. ,,Aktywni na rynku pracy”, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Działanie 11.1 Aktywne włączenie,...

Ogłoszenie

Ogłoszenie otwartego naboru na partnera pochodzącego spoza sektora finansów publicznych w celu wspólnego przygotowania i realizacji projektu w ramach Działania 11.1 Aktywne włączenie Konkurs nr RPLU.11.01.00-IP.02-06-001/20 Oś priorytetowa 11 Włączenie społeczne Regionalnego Programu Operacyjnego...

Informacja dot. projektu “Wysoka jakość pracy socjalnej w OPS Urzędów.”

Ośrodek Pomocy Społecznej w Urzędowie w okresie od: 2020-04-01 do 2021-09-30 realizuje projekt pt.: Wysoka jakość pracy socjalnej w OPS Urzędów.Projekt realizowany jest  ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacyjna Rozwój 2014-2020,...